บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส. อี. เอ. จำกัด จะไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ ยกเว้น กรณีที่เกิดการผิดพลาดจากทางบริษัทฯ

หากท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่ตรงตามรายการที่ได้สั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยท่านจะสามารถส่งสินค้า(ที่มีปัญหา) คืนได้ภายใน 15 วัน เท่านั้น

กรุณาติดต่อกับบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ และส่งคืนผลิตภัณฑ์ ทาง EMS ได้ที่:

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด
อาคารราชครูเมดิคอลเซ็นเตอร์
71 ซอยพหลโยธิน 5
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 (0) 2279 6860 - 1
โทรสาร/แฟก์ซ: +66 (0) 2279 6862
อีเมล์: webshop@pharmanordsea.co.th