Thailand | Select other Country

จัดส่งฟรี

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูง

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

โรงงานสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตของ Pharma Nord ทุกอย่าง เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (มาตรฐานสำหรับการผลิตยา) และ HACCP (มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารเสริม) อย่างเคร่งครัด เหตุผลคือ ทีมการผลิตนั้นเป็นทีมเดียวกันที่จะทำการผลิตทั้งยาและอาหารเสริม พนักงานการผลิตทุกๆ คนของเราจะถูกฝึกฝนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันทุกขั้นตอนทั้งในด้าน คุณภาพ ความสะอาด และการเก็บบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตอะไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พนักงานของเราไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับการผลิตว่าในแต่ละสถานการณ์ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใด กล่าวคือ มีเพียงแค่ 1 มาตรฐานเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสูงสุดเหมือนกันทั้งหมดนั่นเอง

คลังวัตถุดิบ

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุดณ คลังเก็บวัตถุดิบของเรา เราได้เก็บรายการวัตถุดิบทุกชนิดที่จำเป็นใช้ในการผลิตสินค้าจนได้สินค้า สำเร็จรูปออกมา ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ สารเพิ่มปริมาณ และสารตัวยาสำคัญออกฤทธิ์ ในการผลิตทั้งเม็ดและแคปซูล


การจัดซื้อจัดหา

Pharma Nord จะเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผู้จำหน่ายที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่เราต้องการ เท่านั้น ในรายการวัตถุดิบแต่ละชนิดจะมีข้อจำกัดเฉพาะในชนิดของมันเองที่เราต้อง ปฏิบัติตาม ซึ่งไม่ใช่แค่การดูเฉพาะในเรื่องสารตัวยาออกฤทธิ์สำคัญเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสารเพิ่มปริมาณและบรรจุภัณฑ์อีกด้วย โดยมีผู้จัดการด้านการควบคุมคุณภาพของ Pharma Nord คอยเป็นผู้ตรวจตราโรงงานผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญของผู้จำหน่ายทุกๆ ราย

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างสมบูรณ์

วัตถุดิบทุกๆ ชนิด จะถูกลงทะเบียนและมี เลขที่ครั้งที่ผลิต (batch number) จำเพาะ เพื่อที่วัตถุดิบเหล่านี้จะสามารถถูกตรวจสอบกลับได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต ทั้งหมด

 

บริเวณกักกัน

เมื่อวัตถุดิบมาถึงโรงงาน ทั้งวัตถุดิบและส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์จะถูกนำไปเก็บไว้ที่บริเวณกักกันของเรา เหตุผลที่ทำเช่นนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า มีเพียงแค่สินค้าที่ตรงตามข้อจำกัดเฉพาะเท่านั้นที่จะถูกนำมาใช้ เมื่อพวกมันถูกทำการควบคุมและปล่อยออกมาแล้ว มันจะถูกนำเข้าไปในส่วนพื้นที่การผลิตจริง สินค้าที่ไม่ตรงตามลักษณะที่ต้องการทั้งหมดจะถูกส่งกลับคืนสู่ผู้จัดจำหน่าย หรือไม่ก็ถูกทำลาย

ห้องปฏิบัติการ

กฏระเบียบที่เคร่งครัด

ห้องปฏิบัติการของ Pharma Nord นั้นมีหน้าที่จัดการการวิเคราะห์หลายอย่างที่จะถูกนำไปเชื่อมต่อกับการผลิต อาหารเสริมและยา ถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างเชื่อมั่นในบริษัทผู้จำหน่ายวัตถุดิบของเรา แต่เราก็ยังคงต้องทำการวิเคราะห์วัตถุดิบที่เราได้รับมาด้วยตนเองทุกครั้ง มากไปกว่านั้นเราได้ทำการสุ่มเอาตัวอย่างในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อนำมา ทดสอบอีกด้วย ก็เหมือนดังเช่นการวิเคราะห์อย่างละเอียดในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ถูกผลิตออก มาแล้วนั่นเอง การวิเคราะห์ใดที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะอย่างมาก จะถูกวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการจากภายนอกที่น่าเชื่อถือ

 

กฏระเบียบที่เคร่งครัด

กฏระเบียบที่เคร่งครัด

ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา จะถูกทำการทดสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น การทดสอบ ว่าแคปซูลและเม็ดยามีการละลายในระยะเวลาที่ต้องการหรือไม่เพื่อที่จะให้ แน่ใจว่าสารออกฤทธิ์สำคัญจะถูกปลดปล่อยออกมาและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังควบคุมขนาดและน้ำหนักเพื่อให้ตรงกับลักษณะข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งหมดที่ได้ออกมานั้นจะต้องผ่านการสุ่มตรวจตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ในกระบวนการผลิตยาในแต่ละครั้งแต่ละรุ่น จะต้องผ่านการควบคุมการวิเคราะห์ในทุกๆ รุ่นการผลิต เพื่อให้มีข้อมูลลักษณะตรงตามที่กำหนดแน่นอน


กฏระเบียบที่เคร่งครัดการทดสอบอายุของผลิตภัณฑ์ (shelf life testing)

ยาทุกชนิดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะถูกนำไปทดสอบอายุผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะมั่นใจว่า ปริมาณของสารออกฤทธิ์สำคัญจะยังคงอยู่ในระดับที่ถูกต้องจนถึงวันหมดอายุของ ผลิตภัณฑ์ การทดสอบจะทำในตู้ควบคุมอุณหภูมิพิเศษที่มีอุณหภูมิและความชื้นจำเพาะเพื่อ ที่จะได้ข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงอายุของผลิตภัณฑ์


 

ฝ่ายคุณภาพ

แผนกควบคุมคุณภาพ จะรับผิดชอบในเรื่องการประกันคุณภาพ (quality assurance) และ การควบคุมคุณภาพ (quality control) โดยบุคคลที่เป็นหัวหน้างานฝ่ายงานนี้ คือ ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) ซึ่งจะดำเนินงานโดยไม่ขึ้นกับฝ่ายการผลิต

การรับรอง

Pharma Nord ได้รับการรับรองโรงงานในการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสำหรับ บริโภค เราผลิตอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรฐานสูงของการผลิตยา (GMP) และการผลิตอาหาร (HACCP)

การควบคุมภายใน

GMP เป็นชื่อเรียกของ Good Manufacturing Practice ซึ่งประกอบไปด้วยระเบียบการจำนวนมากที่เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับการประกัน คุณภาพ ที่ใช้ในการผลิตยาและผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม
พนักงานในฝ่ายการผลิตทั้งหมดของ Pharma Nord รวมถึง พนักงานฝ่ายคลังสินค้า จะถูกฝึกให้ทำตามกฏระเบียบของ GMP นี่ยังรวมถึงการตรวจสอบด้วยตนเองและ การตรวจสอบภายนอก
นอกจากมาตรฐาน GMP แล้ว Pharma Nord ยังใช้มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ซึ่งเป็นระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร


การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

ฝ่ายคุณภาพได้รับผิดชอบการดูแลต่างๆ เช่น ควบคุมวัตถุดิบ (controlling raw materials), ผลผลิตระหว่างกลาง (intermediate products), ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ (packaging components) และ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (finished goods) ในขั้นตอนการควบคุมภายในนี้ ฝ่ายคุณภาพจะคอยประเมินข้อมูลของรุ่นการผลิต ผลของกระบวนการควบคุม และ ผลของของการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ต้องการ เมื่อได้คุณลักษณะที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์จึงจะถูกปล่อยออกมา แต่ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถูกทำลาย
ฝ่ายคุณภาพ จะเก็บตัวอย่างอ้างอิงในทุกๆ รุ่นของวัตถุดิบและ รุ่นของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ไว้นานอย่างน้อย 6 ปี เผื่อในกรณีต่างๆ เช่น มีการเรียกดูการวิเคราะห์ควบคุมจากหน่วยงานต่างๆ หรือ มีการการร้องเรียนเกิดขึ้น
มากไปกว่านั้น ทางฝ่ายคุณภาพยังรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่า ทุกๆ ฝ่ายในโรงงานจะมีการตรวจสอบตัวเองเพื่อยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบของ GMP และ HACCP อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จำเป็น แผนกคุณภาพอาจต้องคอยแนะนำให้ปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการประกันคุณภาพจะยังคงทันสมัยอยู่เสมอ


การควบคุมภายนอก

นอกเหนือจากการตรวจสอบตนเองของ Pharma Nord แล้ว เรายังได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากตัวแทนของ Danish Medicines Agency และ Danish Veterinary and Food Administration ซึ่งคอยตรวจสอบเอกสารข้อมูลอย่างระมัดระวังและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรผลิตและกระบวนการผลิตของโรงงานเราอีกด้วย มากไปกว่านั้น เรายังถูกเยี่ยมชมบ่อยๆ จากลูกค้าจำนวนมากของเราเช่นกัน

การควบคุมภายใน

ฝ่ายการขึ้นทะเบียน

ทุกๆ โรงงานที่ผลิตยาและอาหารเสริมจำเป็นต้องคอยทำเฝ้าดูกฎระเบียบหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากสินค้าที่ผลิตได้ถูกส่งออกและนำไปขายนอกประเทศ ฝ่ายการขึ้นทะเบียนของ Pharma Nord จะเป็นแผนกที่รับผิดชอบหน้าที่นี้ไป


ผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่กฏระเบียบต่างกัน

ในฝ่ายขึ้นทะเบียนของเราจะรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและรายงานผลิตภัณฑ์ทุก ชนิดของ Pharma Nord เพื่อที่จะนำไปทำการตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศต่างๆ มันเป็นงานที่ยากที่จะคอยติดตามและทำตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาและ อาหารเสริมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศว่าผลิตภัณฑ์นั้นควรถูกขึ้นทะเบียน เป็นยาหรืออาหารเสริม และมีปริมาณสารสำคัญเท่าใดที่ถูกอนุญาตให้ใช้อีกด้วย ในหลายๆ กรณี ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจจะถูกจำหน่ายเป็นยารักษาโรคในประเทศหนึ่ง แต่ในอีกประเทศหนึ่งจะถูกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

พื้นที่การผลิต

สุขอนามัยนี่คือหัวใจโรงงานการผลิตของ Pharma Nord ใน Vojens ณ พื้นที่นี้ วัตถุดิบชนิดต่างๆ ทุกชนิด จะถูกเปลี่ยนมาเป็นเม็ดและแคปซูล ภายใต้การควบคุมอันเคร่งครัด เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าทุกๆ ขั้นตอนการผลิตจะมีเลขที่รุ่นผลิตเฉพาะ

 

สุขอนามัย

สุขอนามัย

ก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่การผลิต คุณจะต้องเข้าไปในห้องล๊อกเกอร์และถูกแนะนำให้ใส่เสื้อกราวน์ขาว สวมหมวกคลุม สวมรองเท้าสะอาด มากไปกว่านั้นคุณจะได้รับคำแนะนำให้ล้างมืออย่างสะอาดหมดจด
ในพื้นที่การผลิตทั้งหมดจะมีความดันสูงเล็กน้อยเพื่อที่จะป้องกันอนุภาคปนเปื้อนจากภายนอกกระจายเข้าสู่ภายในพื้นที่
พนักงานทุกคนในฝ่ายการผลิตจะต้องสวมถุงมือตลอดเวลาเมื่ออยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น การชั่งน้ำหนักและการเอาตัวอย่างสินค้าออกมา

 

สุขอนามัย

การผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ด

ในห้องแรกคือห้องที่ใช้ผสมสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ด ที่นี่ส่วนผสมต่างๆ จะถูกผสมรวมกันตามมาตรฐานการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่งมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ
ผงที่ถูกผสมแล้วจะถูกเทรวมลงไปในตู้ผสมเคลื่อนที่ ที่สามารถเคลื่อนที่ไปสู่เครื่องจักรอีกเครื่อง เป็นที่ซึ่งผงยาจะถูกตอกอัดเป็นเม็ด หรือ ถูกเติมลงไปในเม็ดแคปซูล
หลังจากนั้นเม็ดผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบด้วยชั้นป้องกันเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์และทำให้ง่ายต่อการกลืน
เม็ดผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องมีสีที่พิเศษเฉพาะ ซึ่งจะช่วยปกป้องทั้งสารออกฤทธิ์สำคัญ และทำให้ง่ายต่อการจดจำเม็ดผลิตภัณฑ์ได้


สุขอนามัยการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบแคปซูล

ฝ่ายผลิตได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบแคปซูลหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ความเชี่ยวชาญเฉพาะของPharma Nord คือการผลิตแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่มที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน

สารออกฤทธิ์สำคัญจะถูกผสมในสารละลายน้ำมันและถูกเติมเข้าไปใน เจลาตินชนิดนิ่ม ในระหว่างการผลิตจะมีการวัดปริมาณและตรวจสอบส่วนประกอบอย่างระมัดระวังและเราได้ทำการยืนยันอีกด้วยว่าเปลือก เจลาตินมีค่าความหนาที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บข้อมูลไว้ ณ เวลาเฉพาะในระหว่างการผลิตและหลังจากนั้นจะถูกควบคุมโดยการสุ่มตัวอย่างมาตรวจจากเม็ดแคปซูลสำเร็จสุดท้าย ในห้องปฏิบัติการของ Pharma Nord เอง
เมื่อเม็ดแคปซูลถูกประกอบเข้าด้วยกันพวกมันจะถูกนำส่งสู่ห้องเพื่อทำให้แห้ง หลังจากนั้นเม็ดแคปซูลจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถาดพลาสติกขนาดใหญ่ และวางไว้ในส่วนที่ทำให้แห้งพิเศษต่ออีก 1-2 วัน เม็ดแคปซูลแห้งจะถูกจำแนกแยกแยะ ซึ่งเม็ดที่รูปร่าง หรือ ขนาดไม่ได้มาตรฐานจะถูกกำจัดออกไป และส่วนที่เหลือของรุ่นผลิตก็จะถูกเตรียมพร้อมต่อไปเพื่อบรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งจะถูกนำไปพักไว้ก่อน จนกระทั่งการควบคุมคุณภาพจะเสร็จสิ้น


สุขอนามัยการควบคุม

ระหว่างการผลิต ขั้นตอนควบคุมหลายๆ อย่างได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแบบแผนที่วางไว้ เมื่อการผลิตทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ แคปซูลหรือเม็ดยาจะถูกนำมาตรวจสอบควบคุมลักษณะ เช่น น้ำหนัก ปริมาณส่วนประกอบ ระยะเวลาการละลาย เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน เราได้มีการตรวจสอบเอกสารการควบคุมทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนทั้งหมด ที่เราปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ เราจำเป็นต้องกรอกเอกสารต่างๆ มากถึง 32 ชนิดสำหรับกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน


การทำความสะอาด

หลังจากหมดรอบการผลิตแต่ละรุ่น เครื่องจักรผลิตจะถูกทำความสะอาด กำจัดเอาเศษสิ่งสกปรกที่เหลือจากผลิตภัณฑ์และเตรียมเครื่องจักรผลิตสำหรับ การผลิตครั้งต่อไป กระบวนการทำความสะอาดนั้นใช้เวลานานมาก ซึ่งการทำความสะอาดประจำวันเป็นสิ่งที่ต้องทำระหว่าง 6 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมเครื่องจักรผลิต 1 ตัว สำหรับการผลิตรอบต่อไป
ขั้นตอนการทำความสะอาดทั้งหมดในพื้นที่การผลิตนั้นเป็นวิธีที่มั่นใจได้ ซึ่งหมายถึงว่า ประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำความสะอาดนี้ ได้รับการยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์จะไม่มีการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนเลย การทำความสะอาดจะถูกควบคุมและถูกบันทึกไว้ใน check list

บรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย

แผงบลิสเตอร์ถูกสุขอนามัยและรักษาอายุผลิตภัณฑ์แผงบลิสเตอร์ถูกสุขอนามัยและรักษาอายุผลิตภัณฑ์

มีเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของฟาร์มานอร์ดจึงบรรจุอยู่ในแผงบลิสเตอร์ไม่ใช่การบรรจุในขวดแบบทั่วไป  เพราะเราต้องการปกป้องผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีที่สุด

ทันทีที่คุณเปิดขวดวิตามิน เม็ดยาก็จะเริ่มเกิดการเสื่่อมสภาพ  จากการศึกษาพบว่าหากคุณเก็บขวดผลิตภัณฑ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือห้องน้ำ 
จากนั้นคุณค่าทางโภชนาการของวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำจะลดลงอย่างมากและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจหายไปอย่างสมบูรณ์ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

ดังนั้นแผงบลิสเตอร์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกสุขอนามัยที่สุด เมื่อคุณต้องการนำเม็ดยาหรือแคปซูลออกจากขวด คุณอาจเสี่ยงต่อการที่นิ้วสัมผัสติดกับเม็ดยาหรือเทใส่มือมากเกินไป 
ดังนั้นคุณจึงแพร่เชื้อแบคทีเรียในภาชนะได้อย่างรวดเร็วและลงสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น

หลายคนมีบรรจุภัณฑ์แบบนั้นตั้งอยู่เป็นเวลาหลายเดือนและอาจมีอีกหลายคนในครอบครัวที่สัมผัสนิ้วมือลงไป ไม่ว่าในกรณีใด มันกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ให้แบคทีเรียเพิ่มจำนวนขึ่นอย่างรวดเร็ว

ด้วยบรรจุภัณฑ์แบบแผงบลิสเตอร์ขององเรา สามารถปกป้องอาหารเสริมที่คุณจ่ายเงินไปได้อย่างดีที่สุด แม้ว่าคุณจะเริ่มรับประทานแล้วก็ตาม

ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยารักษาโรคเมื่อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ถูกปล่อยลำเลียงจากฝ่ายควบคุมคุณภาพออกมา พวกมันถูกเตรียมพร้อมสำหรับการบรรจุ หลังการผลิตเสร็จสิ้น เม็ดยาและแคปซูลจะถูกเก็บไว้ในภาชนะใหญ่ในคลัง จนกระทั่งพร้อมที่จะถูกส่งออก จำนวนเม็ดยาและแคปซูลที่เพียงพอจะถูกนำออกจากภาชนะเหล่านั้น (สำหรับควบคุม) ทุกๆ ครั้งที่ รุ่นการผลิตใหม่พร้อมที่จะถูกบรรจุในกล่องและจำหน่ายออกสู่ผู้ค้าปลีกทุก ประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยารักษาโรค

การผลิตชนิดหนึ่งๆ สามารถถูกแบ่งการจัดการเป็นย่อยๆ แตกต่างกันได้อีกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ถูกจำหน่ายในหลายประเทศต่างกัน หรือถูกจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างกัน บางผลิตภัณฑ์อาจจะมีกฏระเบียบที่ต่างกัน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์หนึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งอาหารเสริมในประเทศหนึ่ง และเป็นยารักษาโรคในอีกประเทศหนึ่งได้

ด้วยสาเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจึงถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานสูงสุด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเพื่อเป็นยาจะสามารถนำไปจำหน่ายเป็นอาหารเสริมได้ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเป็นอาหารเสริมจะไม่สามารถนำไปจำหน่ายเป็นยารักษา โรคได้


คลังเก็บสินค้า

เมื่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายถูกบรรจุในกล่องและถูกปล่อยออกมาจากฝ่ายคุณภาพ พวกมันจะถูกขนส่งไปจำหน่ายแก่ผู้แทนจำหน่ายและผู้ขายปลีกทั่วโลก คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pharma Nord และผลิตภัณฑ์ยาได้ จากร้านค้ามากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ของ Pharma Nord จะมีขายจำหน่ายในร้านค้าที่ผู้บริโภคสามารถได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ที่สุด
การให้ทั้งข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการขายผ่านร้านค้าและร้านขายยา ทำให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากที่สุด นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมชื่อของ Pharma Nord จึงประสบผลสำเร็จและเป็นที่จดจำไปทั่วโลก
บริษัท Pharma Nord ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล จากทั้งองค์การสาขาและองค์กรผู้บริโภค ในตลาดต่างๆ

ผลิตในประเทศ เดนมาร์ก

ผลิตภัณฑ์ Pharma Nord ทุกชนิด ผลิตจากโรงงานผลิตอันทันสมัย ณ เมือง Vojens ซึ่งตั้งในแถบทางตอนใต้ของ Jutland เมื่อเรากล่าวถึง “ผลิตในเดนมาร์ก” (Produced in Denmark) มันมีความหมายมากกว่าแค่ถ้อยคำเปล่าๆ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่การนำเอาแคปซูลและเม็ดจากแหล่งจัดซื้อในต่างประเทศ แล้วนำมาบรรจุกล่องในประเทศเดนมาร์ก แต่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเราผลิตโดยชาวเดนมาร์กนั่นเอง ผลิตภัณฑ์ของเราถูกผลิตตามระเบียบ Danish legislation และอยู่ภายใต้การดูแลของ Danish health authorities

ผลิตในประเทศ เดนมาร์ก

To the frontpage

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค

ที่อยู่ 

Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin 5,
Phaholyothin Road Phayathai,
Phayathai
Bangkok 10400

 

เวลาทำการ 

วันจันทร์-วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00 – 12:00 และ
13:00 – 17:00

 

โทรศัพท์:+66 (0) 2279 6860 - 1  แฟ็กซ์: +66 (0) 2279 6862    

        

เชื่อมต่อ  

Return Policy

Do you have a question? 

Terms and Conditions

Freight

GlobalSign